2018-nji ýyldan bäri işleýän “ Fastpay Casino” gaty berk edara statusyna eýe boldy. Guramaçylar öz ulanyjylaryna köp sanly maliýe amallary, gyssagly tölegler we köp sanly oýun oýunlary bilen üpjün edýärler. Müşderileri höweslendirmeklige aýratyn üns bermeli, ýagny depozit bonuslary ýok.

FastPay

Depozit sylaglarynyň aýratynlyklary

“Fastpay” kazinolarynda köplenç ulanylýan mahabat görnüşleriniň biri depozit bonuslary däl. Edaranyň administrasiýasy olary işjeň ulanyjylaryna mugt töleýär. Depozit mukdary, humarly oýunçy üçin amatly görnüşde hakyky pul gazanmak we mümkin boldugyça çalt yzyna almak ukybyny aňladýar.

Bu sahy sowgat, ulanyjynyň ynam derejesini ep-esli ýokarlandyrýar we wirtual sahypa düşünmeklerine oňyn täsir edýär. Mundan başga-da, mahabatyň bu görnüşi myhmanlaryň gyzyklanmasyny ep-esli ýokarlandyrýar we täze gelenleri özüne çekmäge mümkinçilik berýär.

“FastPay” kazinosynda goýum bonuslarynyň artykmaçlyklary

Goýumy doldurmak üçin berilýän sylaglardan tapawutlylykda, “ Fastpay Casino” ulanyjylara saýtdaky işleri üçin sowgat hökmünde hiç hili depozit bonuslary berilmeýär. Hyzmatyň bu görnüşine mahsus bolan birnäçe artykmaçlyklar bar:

 • humarly oýunçylar halaýan boş wagtlaryny geçirmek üçin şahsy tygşytlamalaryny sarp etmeýärler;
 • müşderiler halaýan ýerlerini mugt işjeňleşdirip goşmaça tejribe we girdeji alyp bilerler;
 • kazinodan gelen sowgat ýeňiş gazanmak mümkinçiligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Beýleki wirtual guramalardan tapawutlylykda, “FastPay” onlaýn platformasy ulanyjylaryň mümkinçiliklerini çäklendirmeýär we baýraklaryň bu görnüşini yzygiderli doldurýar. Şular ýaly baýraklar keýpiňizi ýokarlandyryp, adrenalin howasyny döredip, kynçylyklardan dynmaga kömek edip biler. oýunçy utulmakdan gorkmaýar we amaldan hakyky lezzet alýar.

Depozit bonuslary barada esasy maglumat

“FastPay Casino”

Höweslendirişiň bu görnüşi, hasaba alnandan we VIP programmasynyň ikinji derejesine geçenden soň elýeterlidir. Şahsy hasap açmagyň tertibi gaty ýönekeý we hatda täze başlanlar üçinem kynçylyk döretmeýär. Işjeňleşdirilenden soň şahsy hasabyňyza girmek we ähli zerur maglumatlary bermek möhümdir.

Diňe wepalylyk programmasyna gatnaşýan işjeň müşderilere hiç hili goýum sahypasynyň mahabaty berilmeýär. VIP programmasynyň täze tapgyryna geçmek bilen olaryň sany we ululygy üýtgeýär. Iň ýokary derejede alnan bonus her bir müşderi üçin aýratyn hasaplanýar.

Oýun başlamazdan ozal diňe bir oýnuň düzgünlerini däl, eýsem sahypanyň bonus şertlerini hem üns bilen okamaly. Kazinodan iň köp ýaýran sowgat, belli bir ýerdäki belli bir mukdarda mugt aýlawlary öz içine alýan mugt spin Fastpay kazinolarydyr. Her aýlawyň gutarýan senesi bar we ulanyjy sowgady ulanmagy başaryp bilmese, onda gazanan ähli serişdeleri ýok bolýar.

Şeýle oýnamak bilen, müşderiniň reýtingini ýokarlandyryp bilmejekdigini ýatdan çykarmaly däldir, sebäbi Ballar ballary diňe hakyky pul üçin oýnanda berilýär.

Goýum sylagynyň görnüşleri

“Fastpay Casino” humarly oýunçylaryna hasaba alynmak üçin depozit höweslendiriş bonusyny teklip etmeýär, ýöne hemişe halaýan ýerleriniň rulonlaryny mugt aýlamaga mümkinçilik berýär. Birinji şular ýaly mahabat, VIP wepalylyk programmasynyň ikinji derejesini alandan soň elýeterli bolar. Her täze dereje bilen ulanyjy geçiş üçin we doglan gün sowgady hökmünde köpelýän mugt aýlawlary alýar.

Sekizinji derejeden başlap, “ Fastpay” kazinosynda depozit mukdary berilmeýär, bu ýagdaý üýtgemegi bilen artmagyny dowam etdirýär. Karta edil şonuň ýaly serişdeleri geçirmek mümkin däl. ilki oýnamaly. Mundan başga-da, düýbünden mugt işjeň müşderiler şenbe güni wepalylyk programmasynyň ikinji derejesinden üpjün edilip başlanan goýum hasaplap bilmeýärler. Jedel bolmasa, müşderiler programmanyň dokuzynjy tapgyryndan alnan aýlyk nagt pullara bil baglap bilerler.

Iň ýokary sylag

Müşderiniň edaradan sowgat ulanmazdan ozal göz öňünde tutmaly birnäçe düzgüni bar. Ilki bilen, bu görnüşli bonus ugrundaky bäsleşigiň erkin aýlawdan gazanan ýeňişleriniň x10 bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Diňe şondan soň oýunçy şahsy hasabyndan pul alyp biler.

FS sany täze derejä geçmek bilen köpelýär:

 • ikinjisinde, edara 20 FS üpjün edýär;
 • 3 - 50;
 • 4 - 100;
 • 5 - 150;
 • 6 - 200;
 • 7 - 300.

Eger edara ýatyrylýandygyny yglan etmedik bolsa, bu mahabatdan girdeji gazanmak mümkinçiligi çäklidir. Mukdary 50 USD/EUR, beýleki walýutalarda - CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, JPY, ZAR, mukdar ekwiwalentde hasaplanýar. Kriptokurluşlar barada aýdylanda ýagdaý aşakdaky ýaly: 0.95 LTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.005 BTC, 22,000 DOGE. Oýunçy has köp ýeňiş gazanmagy başarsa, tapawut iň ýokary bahadan ýazylar.

Sekizinji derejeden soň oýunçylar bu baýragy nagt pul görnüşinde alýarlar. Mukdary:

 • 8 - 10,500 rubl, 150 EUR/USD;
 • 9 - 70,000 rubl, 1000 EUR/USD;
 • 10 - 175,000 rubl, 2500 EUR/ABŞ dollary.

Beýleki walýutalarda mukdar ekwiwalentde tölenýär. Öňki derejelerden tapawutlylykda bu ýagdaýda ýeňşiň ululygynda çägi ýok. Geçiriji koeffisiýenti hem bonus mukdarynyň x10-dyr. Ulgamyň beýle baýragy awtomatiki usulda almaýandygyny ýatdan çykarmaly däldiris, şonuň üçin serişdäniň mukdaryny almak üçin tehniki goldaw gullugyna ýagdaýyňyzdaky üýtgeşmäni habar bermeli. Tehniki goldaw hyzmaty nyşany, “Fastpay” kazino resmi web sahypasynyň aşagynda, ekranyň sag burçunda ýerleşýär.

Doglan günüň baýragy

Her bir müşderi, ikinji VIP derejesinden başlap, resmi web sahypasynyň administrasiýasyndan bu görnüşli gutlagy alýar. Almagyň mümkin bolmadyk ýeke-täk şerti, şahsy hasabyň doňmagy ýa-da müşderiniň özüni aýyrmagydyr. Yearylda bir gezek sowgat alýarlar we humarly oýunçy tehniki goldaw hyzmaty bilen habarlaşandan soň doglan gününde hasaplanýar. Gutlaglary diňe şu gün işjeňleşdirip bilersiňiz. Bu sowgat üçin hereket koeffisiýenti x10.

Itionagdaý - öňki şuňa meňzeş bonus alnandan bäri jedelleriň umumy mukdary, oýunçynyň häzirki derejesi üçin zerur ballaryň azyndan ýarysy bolmaly. Winningeňiji çäk 50 EUR/USD, we beýleki walýutalar üçin - NOK, CAD, ZAR, AUD, PLN, NZD, JPY ekwiwalent. Kriptokurluşlar üçin girdeji çäkleri 0.95 LTC, 0,005 BTC, 0,24 BCH, 0.125 ETH, 22.000 DOGE bolar.

Şonuň ýaly-da, statusy ýokarlandyran sylag bilen baýrak ikinji derejeden berilýär. Sekizinjä çenli mugt aýlaw görnüşinde berilýär we şondan soň - nagt höweslendiriş hökmünde. Mugt aýlawlaryň we serişdeleriň mukdary, statusy ýokarlandyran sylaga meňzeýär.

Şenbe güni mugt aýlanýar

Ikinji derejä geçenlerinde, müşderiler goşmaça sowgada - şenbe güni mugt aýlanmaga bil baglap bilerler. Üstünlikli almak üçin şerti ýerine ýetirmeli - bäş iş gününde, gymmat bahaly daş edarasy tarapyndan kesgitlenen iň az mukdarda jedel etmeli.

Mukdary 100 USD/EUR, 0,25 ETH, 0.01 BTC, 1,9 LTC, 0,5 BCH, 44.000 DOGE. Mugt aýlawlaryň sany täze derejä 15-den 500-e geçmek bilen köpelýär.