“FastPay Casino”

“Fastpay Casino” wirtual portaly ýakynda - 2018-nji ýylyň tomsunda döredildi. Şeýle gysga wagtyň içinde, sahypa üstünlikli ösmegini dowam etdirýän yzygiderli müşderileriň giň abraýyny gazandy. Guramaçylar, humarly oýunçylary özüne çekýän we onlaýn guramalarda hakyky lezzet almaga mümkinçilik berýän adalatly we aç-açan oýunlary üpjün etmäge gönükdirilendir.

FastPay

“Fastpay” portaly barada esasy maglumatlar

“Fastpay Casino” 8048/JAZ2020-013 hasaba alyş belgisi bilen ygtyýarnama bilen işleýär we Curacao-nyň ygtyýarynda işleýän Dama NV tarapyndan dolandyrylýar. Ageaşlygyna garamazdan iň oňat onlaýn kazinolaryň sanawyna girizildi. Bu howpsuzlygyň we adalatlylygyň kepili, şonuň üçin tejribesiz ulanyjylar hem gyzykly dynç alyş üçin resmi web sahypasyny saýlamakdan gorkmaýarlar.

Kazino düşünjesi müşderilere gyssagly goýumlary we hasaby barlamak aňsatlaşdyrylýar. Ulanyjylara gazanylan serişdeleri iň çalt çykarmak we amatly barlamak kepillendirilýär. Döwrebap tendensiýalara eýerip, “Fastpay” kazinosynda humarly oýunlar, şeýle hem humarly oýunlaryň mümkinçiliklerini ep-esli giňeldýän işleýän aýnalar bar. Klubyň hyzmatdaşlarynyň arasynda humarly oýunlarda ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri işleýän dünýä belli prowaýderleri görüp bilersiňiz.

Resmi sahypa

FastPay

Sahypa girýänler resmi web sahypasynyň ýakymly atmosferasyny we esasy işleýän bloklarynyň amatly ýerini belleýärler. Açyk bannerler, “FastPay Casino” klubynyň myhmanlaryna we hasaba alnan agzalaryna zerur maglumatlary görkezýär, şeýle hem wirtual diwarlarynda bolup geçýän wakalara gyzyklanma döredýär.

Esasy sahypada hasaba alyş, giriş we menýu bellikleri bar. Logiki taýdan toparlanan interfeýs hatda täze başlanlar üçinem gezmegi aňsatlaşdyrýar. Dürli ýurtlardan gelen oýunçylar öz sahypalarynda özlerini rahat duýarlar, sebäbi köp sanly dürli diller üçin uýgunlaşdyryldy:

 • Rus;
 • Iňlis;
 • Nemes;
 • Polýak.
 • Awstraliýaly
 • Kanadaly

Ispan, Şwesiýa, Norwegiýa, Fin, Fin, Malaý, Gazak, Türk, Fransuz, Çeh, Japaneseapon we başgalar beýlekiler bilen baglanyşykly däl.

Fastray” resmi web sahypasynyň stili açyk reňkler bilen tapawutlanýar, şonuň üçinem begenýär. Gereksiz maglumatlaryň we ajaýyp dizaýnyň ýoklugy, köp sanly humar güýmenjelerine çümüp, gündelik kynçylyklardan çalt gutulmaga mümkinçilik berýär.

Hasaba alyş tertibi

“Fastpay Casino ” -nyň resmi web sahypasynda hasaba alynmagyň diňe klubyň resmi agzasy bolmak we hakyky pul üçin oýnamak kararyna gelenler üçin talap edilýändigine garamazdan, ulanyjylar şatlykdan geçýärler. Ulanyjyny hasaba almak :

 • humarly oýunçynyň çynlakaý niýetini görkezýär;
 • sahypanyň müşderilerine bonuslar, mugt aýlawlar, mahabat, tölegler ýaly köp sanly artykmaçlyklardan peýdalanmaga mümkinçilik berýär;
 • klubyň täze agzasynyň portalyň şertleri bilen ylalaşýandygyny we köplük ýaşyna ýetendigini görkezýär.

Kazinoda oýun hasaby döretmek üçin sahypanyň sahypasyna giriň we hasaba alyş düwmesine basyň. Biraz wagt gerek we manysy:

 • ulanyjy profilini parol we e-poçta salgysy bilen doldurmak;
 • hasap walýutasyny saýlamak;
 • mahabatyň poçta görnüşinde alnandygyny tassyklamak;
 • edaranyň düzgünlerini we syýasatlaryny öwrenmek;
 • poçta gutusynyň ýerliklidigini tassyklamak.

Iň soňky nokat, portal administrasiýasynyň hatyndaky işjeňleşdirme baglanyşygyna basmak arkaly amala aşyrylýar. “FastPay” kazinosynda şahsy hasabyň eýesi bolansoň, humarly oýunçy “Profil maglumatlary” bölümine girýär we administrasiýa oýunçy barada maglumat almak üçin ähli zerur meýdanlary doldurýar.

“FastPay Casino”

Oýun otagy

Saýtyň buýsanjy, köp sanly güýmenje. Iň meşhurlary awtoulag enjamlary, ýöne bu ýerde hem tapyp bilersiňiz:

 • kart oýunlary;
 • stoluň güýmenjesi;
 • janly dilerler bilen stollar.

“FastPay” humar tagtasy

“Fastpay” humar zalynda 2500-den gowrak ýeri bar. Olara kyrk satyjy tarapyndan hödürlendi, olaryň iň meşhurlary: Ewolýusiýa, NetEntertainment, Microgaming, Yggdrasil Oýun, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen we ş.m. Bu edaradaky ähli ýerleriň aýratynlygy olaryň ýokary hilli bolmagydyr we sahylyk.

Oýun otagy menýusy:

 • ýeri - wirtual maşynlar bilen bölüm;
 • täze - prowaýderler tarapyndan ýakynda çykarylan we sahypa katalogynda peýda bolan ähli ýerler;
 • göni ýaýlymda - hakyky toparlar bilen 150-den gowrak oýun;
 • rulet islendik kazinonyň nusgawy güýmenjesi;
 • geljegi satyn almak - bonus funksiýalaryny satyn almak ukyby bolan programma üpjünçiligi;
 • BITCOIN, ETH, LTC.

Iň meşhur enjamlar “Fastpay Book”, “Crazy Halloween”, “Aztec piramidalar”, “Delfinler altyn”, 777 göwher, miweler we göwherler, jeňňel hazynasy, taýpalar kitaby we ş.m. Köp tejribesi bolmadyk ähli ulanyjylar üçin oýnamaga mümkinçilik bar. “Fastpay” kazinosynda mugt . Demo depozitde hasaba alynmagy ýa-da serişdeleri talap etmeýär.

Bonuslar we höwesler

“FastPay” bonuslary

Sahypa açylandan dessine müşderilerine bellige alynmagy üçin gutlag baýragy gowşurdy, emma şu gün şeýle mümkinçilik artykmaçlyklaryň sanawyndan aýryldy. Munuň ýerine täze agzalar hoş geldiňiz bukjasyny alýarlar. Goýumy esasanam amatly şertlerde doldurmaga mümkinçilik berýär.

Ilkinji çykdajyda, kazinodan gelen sowgadyň göwrümi 100% bolar we 100 mugt FS bilen üsti ýetiriler. Ikinji goýum wagtynda müşderi hasaby goýlan mukdaryň 75% -ini alar. Ilkinji goýumda goýum goýmak üçin iň az mukdar 1000 RUB, 20 EUR, 20 ABŞ dollary, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 0,002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH. Olary çekmegiň wagty 2 gün. Bu ýagdaýda wagon x50.

Adaty müşderiler üçin ýörite şertler ulanylýar. VIP programmasy 10 derejeden ybarat bolup, köp sanly dürli ýakymly sowgatlary, ajaýyp teklipleri we nagt pullary öz içine alýar.

Maliýe amallary

Amatly bolmak üçin goýumy dolduryp, aşakdaky walýutada girdeji alyp bilersiňiz: RUB, USD, EUR, NZD, CAD, AUD, PLN, NOK, JPY, ZAR, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH. “Fastpay” kazino, gelýänleriň gözüniň alnynda özüne çekijiligini ep-esli ýokarlandyrýan cryptocurrency kabul edýär salgyt salynmaýar.

“Fastpay” kazinosynyň maliýe amallary ähli meşhur töleg ulgamlary tarapyndan amala aşyrylýar. Maliýe goýumlarynyň iň meşhur usullary: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Muchbetter, Çalt geçiriş, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.

Girişler derrew ýerine ýetirilýär we Webmoney-den başga komissiýa talap etmeýär. Goýumyň üstüni doldurmagyň mukdary 10-dan 4000 EUR/USD aralygynda üýtgeýär. Kriptokurensiýada iň pes töleg 0.0001 BTC, 0.01 ETH, 0.01 LTC, 1 DOGE, 0,001 BCH bolar.

Webmoney, Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Çalt geçiriş, Mifinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether ulanyp girdeji alyp bilersiňiz. Bu prosedura komissiýa bolmazdan amala aşyrylýar we iki sagada çenli dowam edýär. Şahsyýetini barlamak üçin ulanyjy barlamak prosedurasyndan geçmeli.