Internetde yzygiderli peýda bolýan onlaýn kazinolaryň köpdügine garamazdan, ýaş “ Fastpay Casino” markasy ynam bilen meşhurlyk gazandy we iň oňat kazinolardan biri bolup biljekdigini aýdyp biler. Klub, Kurakao hökümeti tarapyndan berlen 8048/JAZ2020-013 belgili ygtyýarnamasy bilen işleýär. Sahypanyň syýasaty, gyzykly humarly oýunlar üçin örän amatly şertleri döretmäge, şeýle hem gazanylan serişdeleri iň çalt doldurmak we yzyna almaklyga gönükdirilendir.

Näme üçin hasaba alynmaly?

“Fastpay Casino” -da myhmanlaryň hasaba alynmagynyň köp sebäbi bar. Esasy biri, ulanyjylar üçin köp goşmaça mümkinçilikleri açýan klubyň resmi agzasy statusyny almak mümkinçiligi.

Instituthli täze öwrenijilere hödürlenýän hoşniýetli bukjany almakdan başga-da, mahabat, mahabat kodlary, mugt aýlaw görnüşindäki dürli höweslendirişler we VIP programmasy sebäpli humarly oýunlary mümkin boldugyça gyzykly edýär. Şeýle hem, işjeň myhmanlar dynç alyş, doglan gün we ş.m. üçin sowgat alyp bilerler.

Resmi “Fastpay” kazino web sahypasynda şahsy hasap açmagyň ýene bir sebäbi, iň oňat işläp düzüjilerden ullakan awtoulag maşynlarynyň ýygyndysydyr. Olary hakyky pul üçin oýnamak adrenalin howasyny ep-esli ýokarlandyryp, tolgunmak islegini kanagatlandyryp biler.

Bellige alnan müşderiler şahsy maglumatlary görkezýärler, şonuň üçin edaranyň administrasiýasyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň resmi web sahypasynda galmagy hasaba almazdan, gelýänleriň ýaşyna gözegçilik etmäge rugsat berýärler.

FastPay

Kim saýtda hasaba alnyp bilner

Edaranyň işgärleri hasaba alyş prosedurasynyň ulanyjylary ünsden düşürmeýändigine göz ýetirdiler we mümkin boldugyça ýönekeýleşdirdiler. Oýun oýunlary dünýäsi bilen ilkinji gezek tanyşmagy ýüregine düwenler üçinem kynçylyk döretmez. Amallara rugsat berilýär:

 • kanunlary wirtual giňişlikde şeýle dynç almagy gadagan etmeýän ýurtlaryň uly ýaşly ýaşaýjylary;
 • humar oýunlaryna endik etmekde kynçylyk çekmeýän we edara islenmeýän myhmanlaryň sanawynda ýok ulanyjylar.

100-den gowrak ýurduň ýaşaýjylary “Fastpay” kazinosynda resmi taýdan hasaba alnyp bilner. Olaryň arasynda GDA ýurtlary, şeýle hem ýakyn daşary ýurtlar bar. Angliýanyň, ABŞ-nyň, Ispaniýanyň, Ysraýylyň we beýleki ýurtlaryň ýaşaýjylaryna edarada hasap açmaga rugsat berilmeýär. Düzgünleriň we kanunlaryň ýerine ýetirilmezligi üçin jogapkärçilik oýunçylara degişlidir, şonuň üçin hasaba alynmazdan ozal, ýaşaýan sebitiňizde humarly oýunlary düzgünleşdirýän düzgünler bilen tanyş bolmaly.

Kämillik ýaşyna ýetmedikler ulgamy aldamak we ýalan maglumat bermek üçin synanyşmaly däldirler, sebäbi barlamak prosesinde aldaw ýüze çykar we hasap petiklener. Ulanyjylar sahypa girip bilerler we bu amalyň zerurlygyny özbaşdak çözýärler.

“Fastpay” kazino web sahypasynda hasaba alyş

Sahypanyň sahy tekliplerinden peýdalanyp, hakyky pul üçin oýnap başlan islendik humarbaz kazinoda şahsy hasap açyp biler. Hasaba alyş düwmesi, resmi web sahypasynyň esasy sahypasynda ekranyň ýokarsynda ýerleşýär. Basanyňyzdan soň, görkezmegi talap edýän meýdanlar bilen penjire peýda bolýar:

“FastPay” hasaba alyş

 • pleýere degişli e-poçta gutusynyň hakyky salgysy;
 • parol;
 • geljekki hasap üçin ulanyljak walýuta.

Müşderiniň uludygyny tassyklamaly we düzgünleri üns bilen öwrenip, olar bilen razylaşmaly. Mundan başga-da, isleseňiz, ulanyjy bar bolsa mahabat koduny girizip biler.

Iş tamamlanandan soň, sahypanyň administrasiýasy müşderä özi tarapyndan görkezilen e-poçta salgysyna hat iberýär. Onda hasaba alyş amalyny tamamlamaga mümkinçilik berýän işjeňleşdirme baglanyşygy bar.

Şahsy hasabyňyza girip, humarly oýunçy özi hakda has jikme-jik maglumat bermeli. Munuň üçin doly adyňyzy, doglan senäňizi, raýatlygyňyzy, şahsy telefon belgiňizi dogry we ýalňyşsyz görkezmeli. Diňe şondan soň "Kassir" bölümine girip, goýumy dolduryp başlamaly.

Barlamak tertibi

Bellige alnan müşderiler barlamak ýaly prosedura sezewar bolup bilerler. Institutyň administrasiýasy tarapyndan birnäçe sebäplere görä ulanylýar, esasylary:

 • ulanyjynyň köplügini tassyklamak;
 • onlaýn platforma ýa-da töleg ulgamyna garşy galp hereketlere şübhelenmek;
 • ulanyjynyň dürli IP adreslerinden sahypa girmegi;
 • girdejisini yzyna almak kararyna gelen humarly oýunçynyň şahsyýetini tassyklamak;
 • mukdary 2 müň ABŞ dollaryndan gowrak bolan ýeňişleri yzyna alanda.

Oýunçy, hasap açmak işinde şahsy maglumatlaryny dogry görkezip, şahsy hasabynda anketany dogry doldursa, prosedura kynçylyksyz geçer. Sahypanyň administrasiýasy ulanyjylardan alnan maglumatlary üns bilen barlaýar we gapma-garşylyklar ýüze çyksa, ýagdaýlar anyklanýança serişdeleriň yzyna alynmagyny togtadyp biler.

Şuňa meňzeş mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda alada etme. Müşderi üçin amatly bolan islendik wagtda ýüze çykan ähli meseleleri çözmäge kömek etjek tehniki goldaw hyzmatyna ýüz tutmaly.

Barlamak, şeýle resminamalaryň berilmegini göz öňünde tutýar: pasportyň eýesiniň suraty we hasaba alnan ýerini görkezýän sahypalary. Şahsyýet resminamasynyň sany we seriýasy aýrylyp bilner. Şeýle hem, elektron gapjygyny doldurmak baradaky maglumatlary ýa-da goýumy doldurmak we serişdeleri yzyna almak üçin ulanylýan kartadaky beýany bolan skrinshot gerek bolar. Has çynlakaý ýagdaýlarda, howpsuzlyk gullugy humarly oýunçylardan elindäki resminama we suratyň alnan senesini tassyklamak üçin "selfi" almagyny sorap biler.

Barlamagyň ähli taraplaryny çalt tölenýän kazino web sahypasynda tapyp bilersiňiz

Hasaba alyş barada möhüm maglumatlar

Sahypanyň resmi sahypasynda hasap döretmek bilen baglanyşykly birnäçe düzgün bar, ýatdan çykarmaly däl. Ilki bilen, müşderi diňe birine eýe bolmak hukugynyň bardygyny ýatdan çykarmaly däldir:

 • hasap;
 • fiziki salgy;
 • bank kartoçkasy ýa-da elektron gapjyk;
 • IP salgylary;
 • hasaplary.

Edaranyň administrasiýasy oýunçylaryň iki ýa-da has köp şahsy profilini galplyk hasaplaýar we düzgün bozulandan soň derrew bloklaýar. Köplenç balansdaky serişdeler konfiskasiýa edilýär.

Müşderi, hasaba alyş meýdançasyny dolduranda, walýutanyň nädogry görnüşini görkezen bolsa, degişli bölümdäki walýuta hasabyny üýtgedip, muny hemişe şahsy hasabynda düzedip biler.

Gizlinlik

Şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin sahypa birnäçe howpsuzlyk çäreleri görýär we ulanyjylary hem şeýle etmäge çagyrýar. “Fastpay” kazinosynyň resmi web sahypasyndaky profiliňize üçünji taraplara girip, parol bilen üpjün etmeli dälsiňiz.

Saýt şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirýär we salgyt gullugyna, hukuk goraýjy edaralara ýa-da üçünji taraplara girmegine rugsat bermeýär. Olary degişli howpsuzlyk derejesi bilen wirtual saýtyň çäkli mukdarda işgärleri barlap bilerler.

Galp hereketlere bolan şübheleri aradan aýyrmak üçin edaranyň administrasiýasy, tassyklamak üçin müşderiden resminamalary goşmaça sorap biler.